00.00.0000 - 00:00:00

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی


 1. ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎزی اﻧﻔﺠﺎر
 2. در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی و ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎرﺑﺮ روﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.


 3. در ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


 4. در ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﺮط ﻫﺎی ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن درﮔﯿﺮ در آن دﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 5. ردﯾﻒ ﻫﺎی ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻦ در ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺮط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 6. ردﯾﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﺑﯿﮓ ﺑﻨﮓ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺿﺮاﯾﺐ اﻧﻔﺠﺎر در دﺳﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ


 7. ﺳﺘﻮن ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﺎرﺑﺮان را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
 8. باکس سفید رنگ با علامت اسکناس در سمت چپ آن, محل مشخص کردن مبلغ شرط کاربر بوده و در صورت کلیک کردن بر روی گزینه شرط خودکار , سیستم در هر دست بازی با مبلغ ثبت شده وارد بازی می شود.
 9. در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮداﺷﺖ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻫﺮ ﻋﺪدی ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﻣﯿﮑﻨﺪ در ﭼﻪ ﺿﺮﯾﺒﯽ ﺷﺮط ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ. (اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ اﺟﺒﺎری ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ)
 10. با انتخاب خودکار , سیستم در هردست, با ضریب مشخص شده کاربر , شرط او را در برداشت خواهد کرد .
 11. در پایین باکس های فوق , باکس هایی با ضرایب ۲, ۴, ۸ و حداکثر به چسم می خورد که برای سرعت بخشیدن به انتخاب ضریب می باشد.
 12. با انتخاب گزینه ثبت شرط, مبلغ تعیین شده توسط کاربر از حسابش کسر و در بازی جاری می شود که البته قبل از شلیک بیگ بنگ باید انجام شود.
 13. ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ روی ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻓﻮق در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺮط ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﻔﺠﺎر ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.


 14. با کلیک کردن بر روی باکس سبزرنگ شما قادر به بازی کردن هم زمان در دو دست می باشید با مبالغ و ضرایب متفاوت , بسته به انتخاب شما .


 15. ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد ﺑﺮ روی ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎﮐﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزی ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد